Loading...

insolvensie-prokureursInsolvensie Prokureurs Kaapstad – Likwidasie, Sekwestrasies

 

Insolsure Insolvensie Prokureurs Kaapstad konsulteer kliente gratis met betrekking tot Insolvensie, sekwestrasie, likwidasie en rehabilitasie

Wat is insolvensie?

Insolvensie, ook bekend as sekwestrasie is n wetlike proses waaring n persoon (natuurlik) aansoek doen by n Hof vir oorgawe van sy/haar boedel (bates en laste) aan die Meester van die Hof.

Suid Afrikaanse Insolvensie-reg bepaal dat daar ten minste 20sent in elke rand na krediteure toe moet gaan. Ons moet dus bewys dat ons bates kan likwideer (kontant maak) en ten minste 20% van skuld wat bewys kan word deur krediteure kan betaal.

Die belangrikste vereiste vir n suksesvolle aansoek om insolvensie, is dat die aansoekker (klient) moet kan bewys sy/haar bates is kleiner (minder) as sy/haar laste

 

Hoe werk insolvensie?

Insolvensie en sekwestrasie is n intensiewe regsproses en verg baie administratiewe nasorg. Dit is geensins net n “quick-fix” oplossing vir skuld nie.

Opsomming van elke klient se skuldlas en situasie

1. In die eerste en belangrikste plek, moet die Insolvensie praktisyn bepaal of die kliënt inderdaad insolvent is
2. Dit word gedoen om die aansoekvorm op die Insolsure webtuiste te voltooi
3. Sou u besluit om dan voor te gaan word die formele dokumentasie opgstel, onderteken enby die Hof uitgereik vir n verhoordatum. Kennisgewings word ook dan in die staatskoerant en n rondgaande koerant geplaas. Hierdie kennisgewings publiseer u voorneme om aansoek te doen vir insolvensie
Sodra die bogenoemde advertensie verskyn het, is u voorlopig gesekwestreer en geen verdere regsaksie, aftrekkings deur krediteure of invordering kan plaasvind nie. Voorlopige sekwestrasie kan egter nog nie hofbevele wat geld by werknemers verhaal kanselleer nie (garnishee orders)
Al u krediteure asook SARS word in kennis gestel van u voorneme deur middel van voorafbetaalde geregistreerde pos
Vir die volgende 14 dae sal u aansoek se vermoenstaat (lys van bates, laste en inkomste) vir inspeksie deur krediteure blootgele word by beide die Meester van die Hof asook die Hof

U aansoek om Insolvensie gaan hof toe. Die finale bevel word toegestaan

Sodra u finaal gesekwestreer is, sal n Likwidateur aangestel word. Die likwidateur sal soos ooreengekom gelde invorder om sodoende geld aan krediteure te betaal

 

Wat kos insolvensie?

Insolsure Insolvensie Prokureurs Kaapstad vra n minimum van R6000 en n Maksimum van R25 000 vir n aansoek om vrywillige boedeloorgawe. Hierdie is net n aanvangsfooi en al die kostes soos Hof-, Likwidateur-, Krediteure-kostes sal vooraf met u breedvoerig bespreek word.

Hoe lank voor ek kan rehabiliteer na insolvensie?

Daar is verskeie situasie wat n impak kan he met betrekking tot wanneer u kan aansoek doen vir sekwestrasie rehabilitasie.

As daar ten miste 50sent in elke rand aan krediteure betaal is (bewys en onbewys) kan daar enige tyd na insolvensie, aansoek gedoen word vir rehabilitasie.

In “normale” omstandighede kan daar 5 jaar na insolvensie, aansoek gedoen word vir rehabilitasie.

As daar nie aansoek gedoen word vir rehabilitasie nie, is die insolvent 10 jaar na die finale hofbevel outomaties gerehabiliteer wees.

 

Insolvensie vs skuldberading?

Insolsure Insolvensie Prokureurs Kaapstad kry hierdie vraag baie.Insolsure is deel van n groep firmas wat sedert 1999 kliente met n aantal skuldoplossings help. Insolsure glo nie daarin om net een oplossing generies vir elke klient aan te bied nie. Eerder om te kyk wat elke klient se persoonlike situasie is en dan advies te gee oor wat die beste oplossing sal wees.

Skuldberading en skuldhersiening is en sal altyd die eerste opsie wees. Bygese moet die klient se finansiele situasie dit toelaat. Daar is baie faktore wat kan veroorsaak dat n skuldberadings-aansoek nie suksesvol en/of die regte oplossing kan wees nie.

[google-map location=”Kaapstad “]          Insolvensie Prokureurs Kaapstad

 

Kontak ons